Warszawa - Wertenstein-Żuławski Jerzy - publikacje

Z SocjoWiki

WERTENSTEIN-ŻUŁAWSKI Jerzy (3 grudnia 1947 - 29 października 1996, Warszawa)

[aktualizacja: 16 listopada 2019 r.]

(Hasło oprac. R.S., ISNS UW)

Spis treści

Wybrane dane faktograficzne

Od 1980 w "Solidarności". Działał w duszpasterstwie ludzi pracy z ks. Jerzym Popiełuszką. Ekspert "S" w podstoliku młodzieżowym przy Okrągłym Stole. Ostatnio pracował w Ośrodku Badań Młodzieży ISNS UW.

Grób Jerzego Wertensteina-Żuławskiego znajduje się na Powązkach Cywilnych w Warszawie (G, 3 A, 1 B).

Prace na stopień naukowy

Praca magisterska

Rola informacji w sytuacji konfliktowej: [praca mgr]/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.- (Uniw. Warsz. Inst. Socjologii, 1972; promotor: Klemens SZANIAWSKI).

Praca doktorska

Kulturowe funkcje współczesnej muzyki młodzieżowej : [praca dr]/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.- (Warszawa: IFiS PAN, 1979.- XVII, 292 k.; promotor: doc. dr hab. Anna PAWEŁCZYŃSKA).

Praca habilitacyjna

Między nadzieją a rozpaczą: [praca hab.]/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.

Materiały wspomnieniowe i recepcyjne

Jerzy Wertenstein-Żuławski: (1947-1996): [nekr.].- "Informacja Bieżąca/ PTS" 1996 nr 48: (z grudnia) s. 3 okł.

Umarł Jerzy Wertenstein-Żuławski/ West.- "Gazeta Wyborcza" 1996 nr 254: z 30 października, s. 2.

Jurek/Jacek Kuroń.- "Gazeta Wyborcza" 1996 nr 254: z 30 października, s. 2.

Jerzy Wertenstein-Żuławski: [nekr.].- "Więź" 1997 nr 3 s. 12

Jerzy Wertenstein-Żuławski, 3.12.1947-19.10.1996: [wspomn.]/ Jacek Kurczewski.- "Studia Socjologiczne" 1996 nr 4 s. 5-7.

Nekrologi

[od rodziny].- "Gazeta Wyborcza" 1996 nr 254: z 30 października, s. 2.

Hasła słownikowe

Jerzy Wertenstein-Żuławski: [hasło]// In: Okrągły Stół: kto jest kim: "Solidarność", opozycja.- Warszawa: "Myśl.", 1989.- S. 215, fot.

Książki dedykowane Jerzemu Wertenstein-Żuławskiemu

1997

Dzisiejsza młodzież: stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku: [pamięci Jurka Wertensteina-Żuławskiego]/ pod red. Barbary Fatygi i Anny Tyszkiewicz ; [Ośrodek Badań Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego], [Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej].- Warszawa: Progr. "Term"; ISNS UW, 1997.- 276, [1] s.; [uzup.]

   Do każdego art. dołączone są komentarze, głosy lub krótkie wypowiedzi polemiczne, którymi Red. wskazują dodatkowe możliwości interpretacyjne.

Książki

1981

Muzyka młodzieżowa w Polsce/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.– Warszawa: Inst. Kult., 1981.– [Maszynopis].

1986

Młodzież na tle przemian pokoleniowych: [raport]/ Janusz Gęsicki, Zbigniew Rykowski, Jerzy Wertenstein-Żuławski; [przed. Andrzej Rychard]; Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Oddział Warszawski.– Warszawa: PTS, 1986.- 54 s.+ Aneks, 8 s.; 30 cm.

   Opracowanie po konf.: "Wokół problematyki pokoleń"(13-14 grudnia 1985 r.), zorganizowanej przez Zarząd Oddz. Warszawskiego PTS.

1987

Typy stylów życia: kontrola nad własnym życiem, jej chęć i potrzeba/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.- Warszawa 1987.- [Maszynopis].

1990

To tylko rock‘n roll!/ Jerzy Wertenstein-Żuławski; [posłowie Aldona Jawłowska].- Warszawa: Zarz. Gł. Zw. Pol. Aut. i Kompoz. ZAKR, 1990.- 183 s.; 24 cm.

   Na podst. pracy dr.
   Rec.: BURSKA Lidia: Jeśli wolne są psy, to czemu nie my ?– "Res Publica" R. 5: 1991 nr 5 <43> s. 108-109.

1993

Między nadzieją a rozpaczą: [rock, młodzież, społeczeństwo]/ Jerzy Wertenstein-Żuławski; Instytut Kultury.— Warszawa: Wyd. Inst. Kult., 1993.— 254 s.; 21 cm.

  Rec.: ZAHORSKA Marta.- "Społeczeństwo Otwarte" R. 5: 1994 nr 9 <51> s. [uzup.]

Książki pod red.

1986

Wybrane zagadnienia spontanicznej kultury młodzieżowej/ p.[od] red. Zbigniewa Rykowskiego, Jerzego Wertensteina-Żuławskiego; CPBP 0805 [Centralny Program Badań Podstawowych].– Warszawa: CPBP 0805, 1986.– [2], 143 s.; 21 cm.

  Zawiera art. J. Wertensteina-Żuławskiego: Wprowadzenie(s. 5-13); Karnawał szarych ludzi: Jarocin `80-86 (s. 83-91); Wołanie o pomoc : niektóre treści przekazu rockowego 1986 (s. 137-143); W poszukiwaniu wartości: dyskusja/ Piotr Bratkowski, Mirosław Pęczak, Bogna Szymkiewicz, Jerzy Wertenstein-Żuławski, rozm. prowadzili Zbigniew Jakubowski i Jacek Kamiński, oprac. J. Kamiński (s. 53-64).

1987

Badania ankietowe we współczesnym społeczeństwie polskim: praca zbiorowa/ pod red. Grażyny Gęsickiej, Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Jerzego Wertensteina-Żuławskiego; [przedm. Andrzej Rychard]; Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Oddział Warszawski.- Warszawa: Pol. Tow. Socjol. Oddz. Warsz., 1987.- [4], II, 151 s.; 29 cm.

1991

Spontaniczna kultura młodzieżowa: wybrane zjawiska/ pod red. Jerzego Wertensteina-Żuławskiego i Mirosława Pęczaka.— Wrocław: "Wiedza o Kulturze", 1991.- 326 s.;24 cm.

  Zawiera art. J. Wertesteina-Żuławskiego: Od Redakcji (s. 7); Robić swoje (s. 94-100); Karnawał szarych ludzi: Jarocin 1980–1986 (s. 217-229);Tekst piosenki rockowej: stopnie zależności od kultury dominującej i treści przekazu/ M. Pęczak, J. Wertenstein-Żuławski(s.253-267). 
  Książka zawiera wybór prac powstałych w ramach tematu "Formy i funkcje spontanicznej kultury młodzieżowej w Polsce w latach 1985-1988" oraz ref. z sesji naukowej o kulturze alternatywnej w Łucznicy, 26-27 listopada 1987 r.
  Ta książka miała wersję wstępną w niskim nakładzie z in. współred., wyd. 1986.

Współpraca przy wydaniu książek

1982

[tł.].- MERTON Robert King.- Teoria socjologiczna i struktura społeczna/ Robert K. Merton; przeł. [z ang.] Ewa Morawska i Jerzy Wertenstein-Żuławski; wstęp i red. nauk. Jerzy J. Wiatr.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1982.- XX, 668 s. , [1] k. tabl.; 25 cm.- (Biblioteka Socjologiczna).

  Tyt. oryg.: Social theory and social structure.
  Toż: [wyd. 2].- Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2002.- X, 669 s.; 25 cm.- (Biblioteka Socjologiczna).

Artykuły w książkach

1981

Społeczne funkcje muzyki młodzieżowej w Polsce/ Jerzy Wertenstein-Żuławski// In: Badania stanu kultury polskiej: (streszczenia autorskie wybranych prac): praca zbiorowa/ pod red. Andrzeja Ziemilskiego. T. 2.- Warszawa: Inst. Kultury, 1981.- S. [uzup.]

1987

Między nadzieją a rozpaczą: polska młodzież 1976-1986 a anomia: abstrakt/ Jerzy Wertenstein-Żuławski// In: [Siódmy] Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: materiały/ pod red. Edmunda Wnuka-Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Zarząd Główny.- Warszawa: PTS. ZG., 1987.- S. 549-550.

1989

Największy oddział świata/ Jerzy Wertenstein-Żuławski// In: Style życia i uczestnictwo w kulturze: materiały z konferencji w Łucznicy, 9-11.X.1986 r. T. 2/ pod red. W. [Wiesławy] Pielasińskiej.– Warszawa: Inst. Kultury, 1989.– S. 115-161.

Anomie and youth movements: crisis and change in the social system in Poland / Jerzy Wertenstein-Żuławski// In: Society in transition / ed. by Lena Kolarska-Bobińska.– Warsaw: Pol. Scient. Publ., 1989 (dr. 1990).– (Sisyphus: sociological studies; v. 6).– S. 139-158.

1990

La generation de la crise sans fin/ Jerzy Wertenstein-Żuławski// In: Pologne.– Paris: Autrement, 1990.– P.

1991

Strategia przetrwania i jej koszty: polskie społeczeństwo lat osiemdziesiątych/ Jerzy Wertenstein-Żuławski// In: Społeczeństwo polskie u progu przemian/ pod red. Janusza Muchy, Grażyny Skąpskiej, Jacka Szmatki, Izabelli Uhl.- Wrocław, [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1991.- S. 315-337.

Trzy obiegi – trzy kultury: struktura społeczna i komunikowanie w dzisiejszej Polsce/ Jerzy Wertenstein-Żuławski// In: Przełom i wyzwanie: pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Toruń, 19-22. 09. 1990/ do druku przygot. Antoni Sułek i Włodzimierz Wincławski.– Warszawa; Toruń: A. Marszałek, 1991.– S. 225-241. Chyba pierwodruk w KiS

1992

Postmodernizm i dziedzictwo kontrkultury/ Jerzy Wertenstein-Żuławski// In: Oblicza postmoderny: teoria i praktyka uczestnictwa w kulturze współczesnej/ pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej; Instytut Kultury.- Warszawa: Inst. Kult., 1992.- S. 127-137.- (Wokół przełomu postmodernistycznego).

1993

"Wszystko byłoby z nami w porządku, gdyby nie rzeczywistość": o życiu codziennym młodzieży w Polsce/ Barbara Fatyga, Grażyna Fluderska, Jerzy Wertenstein-Żuławski// In: Młodym być...: młodzież szkolna ‘92/ pod red. nauk. Krzysztofa Koseły.– Warszawa: CBOS, 1993.– S. 22-82.

Zakończenie/ Barbara Fatyga, Krzysztof Koseła, Jerzy Wertenstein-Żuławski// In: Młodym być...: młodzież szkolna ‘92/ pod red. nauk. Krzysztofa Koseły.– Warszawa: CBOS, 1993. S. 179-183.

Młodzież polska - fenomen nieobecności:(tekst na podst. zapisu magnetof.]/ Jerzy Wertenstein-Żuławski// In: Dzieci swojego czasu: młodzież polska i francuska/ pod red. Joanny Kośmider i Anny Tyszkiewicz; Ośrodek Badań Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego.- Warszawa: OBM Uniw. Warsz., 1993.- S. 7-8.- (Materiały z konferencji "Nauki społeczne wobec problemu młodzieży", Mądralin, 27-28 listopada 1992).

  Tekst odtworzony na podst. zapisu magnetofonowego.

Uczestnictwo młodzieży w kulturze: (kultura młodzieżowa i ruchy subkulturowe): sprawozdanie z obrad grupy/ Jerzy Wertenstein-Żuławski// In: Dzieci swojego czasu: młodzież polska i francuska/ pod red. Joanny Kośmider i Anny Tyszkiewicz; Ośrodek Badań Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego.- Warszawa: OBM Uniw. Warsz., 1993.- S. 227-229.- (Materiały z konferencji "Nauki społeczne wobec problemu młodzieży", Mądralin, 27-28 listopada 1992).

Artykuły

1983

Nie bój się tego/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.– "Powściągliwość i Praca" wrzesień 1983 – wrzesień 1984. – [Cykl art.].

1985

Dlaczego rock jest zły i zdeprawowany/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.– "Przegląd Powszechny" 1985 nr 9 s. [uzup.]

1986

Dzieci anomii/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.- "Przegląd Powszechny" 1986 nr 9 s. [uzup.]

Wokół problematyki pokoleń/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.- "Polska Młodzież" 1986 nr 1 s. 179-191.

1987

Dzieci anomii - kontynuacje/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.- "Przegląd Powszechny" 1987 nr 2 s. [uzup.]

1988

Anomia i ruchy młodzieżowe/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.- "Kultura i Społeczeństwo" T. 32: 1988 nr 3 s. 137-154.

   Toż: w j. ang., pt.: Anomie and youth movements: crisis and change in the social system in Poland.- "Sisyphus: sociological studies " T. 6: 1989 s. 139-158.- (= Society in transition/ ed. by Lena Kolarska-Bobińska).

1989

Strategia przetrwania i świadomość społeczna w świetle badań socjologicznych/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.- Warszawa 1986.- Maszynopis.

  Toż: w j. ang., pt.: Strategies of survival and democratization/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.- "Uncaptive Minds" 1989 nr 2: (Nov.-Dec.), p. [uzup.]

1991

Jeszcze będzie przepięknie/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.– "Spotkania" 1991 (z 12.III.)

1996

Największy teatr świata: [o muzyce rockowej]/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.- "Notatnik Teatralny" 1996 nr 12/13 s. 92-99

Ekspertyzy

1987

Szanse i warunki ugody społecznej/ Andrzej Rychard, Lena Kolarska, Wisła Pankiewicz, Jadwiga Koralewicz,Grażyna Gęsicka, Edmund Wnuk-Lipiński, Jan Kolbowski, Jerzy Wertenstein-Żuławski; Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.- "Dwadzieścia Jeden" 1987 nr 4: (lato) s. 68-77.- Tzw. II obieg.

Głosy w dyskusji, wywiady

1977

[przepr. wyw.].- Szerszy wymiar rzeczywistości: [kino współczesne]: [wyw.]/ Adam Podgórecki; rozm. przepr. Jerzy Wertenstein-Żuławski. – "Kino" 1977 nr 2 s. 3-5, il.

1986

[wyw.]/ J. Wertenstein-Żuławski: Fizyczna niechęć do Czerwonego i dystans do “Solidarności”.- "Tygodnik Mazowsze" 1986 nr 154: (16 stycznia), s. [uzup.].- Tzw. II obieg.

1987

[wyw.]/ J. Wertenstein-Żuławski: Uciec od Babilonu/ rozm. A.[Anna] Mól i Ł.[Łukasz]K. Liptus [właśc.: Anna Kruczkowska-Bikont i Piotr Bikont].- "Tygodnik Mazowsze "Solidarność" 1987 nr 228: z 18 listopada, s. 3.- Tzw. II obieg.

[wyw.]/ J. Wertenstein-Żuławski: "No future"?: [o kontrkulturze]/ z dr..., rozm. Inka Słodkowska.– "Więź" R. 30: 1987 nr 6 <344>: (z czerwca), s. 21-28.

1991

[wypow.]/ J. Wertenstein-Żuławski: Mierne efekty straszenia komuną/ oprac. Dominika Wielowieyska.- "Gazeta Wyborcza" 1991 nr 257: (z 4 list.) s. 11.- (Socjologowie o wyborach).

[?, uzup.]

W poszukiwaniu wartości: dyskusja/ Piotr Bratkowski, Mirosław Pęczak, Bogna Szymkiewicz, Jerzy Wertenstein-Żuławski, rozm. prowadzili Zbigniew Jakubowski i Jacek Kamiński, oprac. J. Kamiński (s. 53-64).

Publicystyka

1987

Między współpracą a odrzuceniem/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.– "Polityka" 1987 nr 28: (z 11.VII) s.

1989

Wiosna Solidarności?/ Anna Błaszkiewicz, Zbigniew W. Rykowski, Piotr Szwajcer, Jerzy Wertenstein-Żuławski.– "Więź" 1989 nr 5 s. 7-17.

1990

Wielki czerwony spisek rock‘n'rollowy/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.– "Tygodnik Powszechny" 1990 nr 28 s. [uzup.]

1991

Paradoks konserwatyzmu/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.– "Tygodnik “Solidarność”" 1991 nr 35 <154> s. ?

Ghetto nieufności/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.– "Gazeta Wyborcza" 1991 (z 27. V.)

1992

Zabić skina/ Jerzy Wertenstein-Żuławski.– "Życie Warszawy" 1992 (z 26. X) s.?

Prace mgr napisane pod kier. J. Wertensteina-Żuławskiego

BOCHEŃSKI Olgierd.- Ruch Hard Core w Polsce w latach 1987-1993: próba opisu: [praca mgr]/ Olgierd Bocheński.- (1995, Inst. Socjol. Uniw. Warsz.; promotor: Jerzy WERTENSTIN-ŻUŁAWSKI).

Osobiste